Search form

Ɨtaikena Peba 14

Pol ake Banaba Towaina Menon Ikoniyon wa

1Ɨ Pol ake Banaba towaina get ke mɨle ebnawonj re ɨja emb jɨ, ra ton menon okasya yɨpa tungg wa, ton adea naska ekenenonda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa Ju rɨga odaram. Sɨ onggɨt penaemb re ton yɨpand opendonda Ikoniyon taun wa, ton ket b'ɨgaronda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, dɨde ket apureninonda God ma yɨtkak. Sɨ ukoijog rɨga bobo, Ju rɨga dɨde Grik rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato. 2Ajɨ nɨnda Ju rɨga yepiya re b'ɨsaito Yesund gar ke utkunda ke okatam, ton God ma obagɨki kesa rɨga yɨt amnento soro kɨma owɨnkam Pol ake Banaba dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa. Ɨ ɨngkenaemb ket nɨnda God ma obagɨki kesa rɨgap negɨr nony menamena akatento towa pɨlwa. 3Sɨ onggɨt penaemb Pol ake Banaba pɨnjog wɨmena yokatenonda demb de onggɨt taunɨnd. Ɨ onggɨt bebɨg wɨnɨnd, ton ket moga kesa Yonggyam Yesumna wurar yɨtkak danda kɨma pɨtapɨta amneninonda yɨtkak ɨmɨnjog ke okatam. Sɨ towaina yɨtkak pɨtapɨta omnena wɨngɨrɨnd, Yonggyam daka kea agoninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko towaina yɨm ke aukam. 4Sɨ onggɨt taun rɨga re kea ɨnyɨnyɨnd b'akalento nɨmog bobo omnam. Sɨ yɨpa bobo re Ju rɨga kɨma na yepiya re Yesund b'ɨsayo, ɨ dɨde yɨpa bobo re onggɨtyam nɨmog ɨtmɨkitijog rɨga kɨma na. 5Ɨ nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga ɨ nɨnda Ju rɨgap nɨnda towaina wɨp iyoi rɨga kɨma yɨpand gɨlgɨl yɨsamko Pol ake Banaba ɨngar kɨma negɨr omnɨkam dɨde gɨmokɨp ke ɨdrɨkam uj tama na. 6Ɨ re Pol ake Banaba wumɨr yokatonda onggɨtyam towaina ɨsamki yɨt, ton ket b'ɨkenonda, dɨde ekenonda nɨmog taun, Listra dɨde Derbe wa Likaoniya eriya wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde kwa nɨnda wuswus tungg nata. 7Ɨ ademb de ton pɨtapɨta omnena yiyenenonda God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt.

Pol ake Banaba Towaina Menon Listra Taun wa dɨde Derbe Taun wa

8Ɨ yɨpa wɨnɨnd, re Pol ake Banaba God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonda Listra taunɨnd, yɨpa gomgom rɨga omiti yɨbnonj. Ton ɨja na ukendonj ti mogɨm kom bora ke, sɨ ton re makwa naskand menon yokatenonj tina pɨs ke. 9Ɨ re Pol God ma yɨt apureninonj, ton kea Polɨnd yɨt yutkundenonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Pol ket dɨmdɨm yɨr ɨsokonj ti pɨlwa, ton kea tin yongwatonj da ti ɨta gar ke utkunda kopa ke b'ogɨl okatam. 10Sɨ Pol ukoi ara kɨma tin yomnonj da, “Dɨmdɨm utnyite moina pɨs ke!” Ɨ ton ket b'ukenykitonj, dɨde menon yokatenonj. 11Ɨ re rɨgap yɨr yongo onggɨtyam mɨle rɨna re Pol yomnɨkonj, ton towa Likaoniya yɨt ke b'okta ara wuwenonj odede da, “Sɨ mera god re kea rɨgaina gɨm yokatonda, dɨde ket tetkonda mera pɨlwa!” 12Ɨ ton ket Banaband nyɨ yogenayo yɨpa towaina god ma nyɨ ke da “Jeus”.+ Ɨ Polɨnd daka kwa yɨpa towaina god ma nyɨ ke yogenayo da “Erme”+ mop nokɨp ton re yɨt opurena mopyam rɨga na. 13Ɨ Jeusɨmna yɨnamet re taun bau ke mora wus nat yɨbnonj. Ɨ onggɨt Jeusɨmna sɨ rɨgat rɨga bobo kɨma taun mora bau wa eyento rɨgayam kau dɨde ukoi wulpopo budo, mop nokɨp ton singi na aukɨto sɨ gasa oramkam Banaba ake Pol towa pɨlwa. 14Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨga nɨmog, Banaba ake Pol utkundonda onggɨtyam towaina mɨle gatab, ton ket gar kopa kɨma towaina kobɨrgɨm enyoukinonda, dɨde ket ukoi ara kɨma b'ɨkonda onggɨt bobo rɨga wa pɨlwa. 15Ɨ ket amninonda da, “Sowa rɨgawar! Nangga paim wɨn onggɨtyam mɨle amnɨkindam? Sɨda re rɨgajog i yɨpa wɨp wɨn re dɨde! Sɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt na pɨtapɨta omnena yiyenonda wa pɨlwa onggɨt negɨr kɨp kesa mɨlem pɨlke engendam de yɨrkokar Godɨm pɨlwa. Onggɨt Godɨt amnɨkinonj wub ake gou dɨde sɨpa ɨ kwa komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, nokɨp Ton re ɨmɨnjog God e. 16Ɨ ɨmɨnjog e da re naskand komkesa yɨtam rɨga wekenonj onggɨt gowukoyɨnd, God kea enjɨkisinonj towaina singi mɨle omnɨkam. 17Ajɨ onggɨt wɨnɨnd, God kea yɨr ungata gasa aramkinonj rɨga wa ouyawam da Tina wurar ɨta towa pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Ton nɨnda b'ogɨl wurar wɨko amnɨkeneninonj wanɨm. Sɨ Ton ita wɨnɨnd wa piro etmɨkenenawonj wub kumb ke. Ɨ Ton ita kemag wɨngɨrɨnd owou erngokam wɨn agoneneninonj waina sopapund. Sɨ Ton odede nya kenaemb ita wɨnɨnd owou gasa ke dɨde sam ke waina gar yɨndangɨr amnɨkeneninonj.” 18Re pop ɨtmɨkitijog rɨgap onggɨtyam yɨt amneninonda, ɨtemb re ma sobijog na bebɨg aukonj onggɨtyam rɨga bobo ɨswangam da, “Goro tepoinam rɨgayam kau sowanɨm sɨ gasa oramitam!” Ajɨ re Pol ake Banaba jogjogpyam yɨt b'usairenonda, ton kea ket kikitumpu wa towaina yɨt yokato. 19Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga tuwonj Antiyok ke dɨde Ikoniyon taun ke, dɨde ton towaina danda kɨma opurena ke gar akatento Listra taun rɨga nony engendam towa pɨlwa. Ɨ ton ket Polɨnd gɨmokɨp ke yɨdrɨko, dɨde ket ɨgonyɨgony yiyo onggɨt taun kara bau wa, mop nokɨp ton ɨja na nony aukɨto da, “Ton ke uj e.” 20Ajɨ re b'auyaena rɨgap Polɨnd yewatɨnto, ton ket utnyitonj, dɨde ket onggɨt taun kara bora wa b'ɨgaronj. Ɨ ɨspari ke ket ton Banaba kɨma ekonda Derbe taun wa.

Pol ake Banaba Towaina Ɨtenda Antiyok wa

21Ɨ Pol ake Banaba God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonda onggɨt Derbe taunɨnd. Sɨ ɨngkenaemb jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato, dɨde ket b'auyaena rɨga aukɨto. Seg ton ket ɨtendonda Listra taun wa ɨ Ikoniyon taun wa ɨ dɨde ket Antiyok taun wa. 22Ɨ re ton ɨtendonda onggɨt taun nata, ton ket b'auyaena rɨga danda kɨma yɨt omnena teyinonda wɨngawɨnga ke onyitam, dɨde kwa ugowa teyinonda da, “Wɨn b'obogɨl gar ke utkunda kɨma wɨmena tuwenyɨt! Ɨ kwa rada wɨn singi im God ma pumb tungg wa b'ɨgaram, wɨn b'ogla jogjog negɨr kɨma b'ɨdgotnena takatenindam.” 23Ɨ kwa Pol ake Banaba yɨpayɨpa sosi wɨngɨrɨnd wɨko wɨp amneninonda towanɨm elda obagɨkam. Ɨ re ket ton elda abagɨkto, Pol ake Banaba owou uwabɨka wɨn okatena kɨma yɨr opmitenonda, dɨde ket elda rɨga aramiteninonda Yonggyamɨm yɨmɨnd. Ɨ ton ket nony b'ɨjawa yoramitonda Yonggyamɨm pɨlɨnd ten yɨr ɨpkam. 24Seg ket Pol ake Banaba ekonda Pisidiya eriya nata, ɨ ket ekonda Pampiliya eriya wa. 25Ɨ re ton opendonda Perga wa, ton kea God ma yɨt pɨtapɨta yomnenonda. Seg ket ton ekonda Ataleiya taun wa. 26Ɨ ton ket gɨga yokatonda Ataleiya taun ke dɨde ekonda de Antiyok taun wa. Ɨtemb jɨ taun rɨkɨnd re b'auyaena rɨgap ten aramito Godɨmna wurarɨm pɨlɨnd ten yɨm okawam, dɨde etmɨkito onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam nɨnda kantri wɨngɨrɨnd. Ɨ ket Pol ake Banaba kea towaina wɨko rɨrɨrkɨp seg yomnonda, dɨde ket ɨtendonda onggɨt Antiyok taun wa. 27Ɨ re ton opendonda Antiyok taun wa, sosi yɨpand b'eomkurto. Ɨ ton ket wumɨr amneninonda komkesa gasa rɨna re God ton kɨma wɨko omnɨka eyeninonj, dɨde Ton kwa rɨja na re nya epangendawonj Tina obagɨki kesa rɨga wa Yesund gar ke okatam. 28Seg ket Pol ake Banaba pɨnjog na ebnonda b'auyaena rɨga kɨma demb de Antiyok taun wa.