Search form

Ɨtaikena Peba 14:1

Pol ake Banaba Towaina Menon Ikoniyon wa

1Ɨ Pol ake Banaba towaina get ke mɨle ebnawonj re ɨja emb jɨ, ra ton menon okasya yɨpa tungg wa, ton adea naska ekenenonda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa Ju rɨga odaram. Sɨ onggɨt penaemb re ton yɨpand opendonda Ikoniyon taun wa, ton ket b'ɨgaronda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, dɨde ket apureninonda God ma yɨtkak. Sɨ ukoijog rɨga bobo, Ju rɨga dɨde Grik rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato.