Search form

Ɨtaikena Peba 14:11

11Ɨ re rɨgap yɨr yongo onggɨtyam mɨle rɨna re Pol yomnɨkonj, ton towa Likaoniya yɨt ke b'okta ara wuwenonj odede da, “Sɨ mera god re kea rɨgaina gɨm yokatonda, dɨde ket tetkonda mera pɨlwa!”