Search form

Ɨtaikena Peba 14:14

14Ɨ re ɨtmɨkitijog rɨga nɨmog, Banaba ake Pol utkundonda onggɨtyam towaina mɨle gatab, ton ket gar kopa kɨma towaina kobɨrgɨm enyoukinonda, dɨde ket ukoi ara kɨma b'ɨkonda onggɨt bobo rɨga wa pɨlwa.