Search form

Ɨtaikena Peba 14:15

15Ɨ ket amninonda da, “Sowa rɨgawar! Nangga paim wɨn onggɨtyam mɨle amnɨkindam? Sɨda re rɨgajog i yɨpa wɨp wɨn re dɨde! Sɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt na pɨtapɨta omnena yiyenonda wa pɨlwa onggɨt negɨr kɨp kesa mɨlem pɨlke engendam de yɨrkokar Godɨm pɨlwa. Onggɨt Godɨt amnɨkinonj wub ake gou dɨde sɨpa ɨ kwa komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, nokɨp Ton re ɨmɨnjog God e.