Search form

Ɨtaikena Peba 14:16

16Ɨ ɨmɨnjog e da re naskand komkesa yɨtam rɨga wekenonj onggɨt gowukoyɨnd, God kea enjɨkisinonj towaina singi mɨle omnɨkam.