Search form

Ɨtaikena Peba 14:17

17Ajɨ onggɨt wɨnɨnd, God kea yɨr ungata gasa aramkinonj rɨga wa ouyawam da Tina wurar ɨta towa pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Ton nɨnda b'ogɨl wurar wɨko amnɨkeneninonj wanɨm. Sɨ Ton ita wɨnɨnd wa piro etmɨkenenawonj wub kumb ke. Ɨ Ton ita kemag wɨngɨrɨnd owou erngokam wɨn agoneneninonj waina sopapund. Sɨ Ton odede nya kenaemb ita wɨnɨnd owou gasa ke dɨde sam ke waina gar yɨndangɨr amnɨkeneninonj.”