Search form

Ɨtaikena Peba 14:18

18Re pop ɨtmɨkitijog rɨgap onggɨtyam yɨt amneninonda, ɨtemb re ma sobijog na bebɨg aukonj onggɨtyam rɨga bobo ɨswangam da, “Goro tepoinam rɨgayam kau sowanɨm sɨ gasa oramitam!” Ajɨ re Pol ake Banaba jogjogpyam yɨt b'usairenonda, ton kea ket kikitumpu wa towaina yɨt yokato.