Search form

Ɨtaikena Peba 14:19

19Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga tuwonj Antiyok ke dɨde Ikoniyon taun ke, dɨde ton towaina danda kɨma opurena ke gar akatento Listra taun rɨga nony engendam towa pɨlwa. Ɨ ton ket Polɨnd gɨmokɨp ke yɨdrɨko, dɨde ket ɨgonyɨgony yiyo onggɨt taun kara bau wa, mop nokɨp ton ɨja na nony aukɨto da, “Ton ke uj e.”