Search form

Ɨtaikena Peba 14:2

2Ajɨ nɨnda Ju rɨga yepiya re b'ɨsaito Yesund gar ke utkunda ke okatam, ton God ma obagɨki kesa rɨga yɨt amnento soro kɨma owɨnkam Pol ake Banaba dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wa pɨlwa. Ɨ ɨngkenaemb ket nɨnda God ma obagɨki kesa rɨgap negɨr nony menamena akatento towa pɨlwa.