Search form

Ɨtaikena Peba 14:21

Pol ake Banaba Towaina Ɨtenda Antiyok wa

21Ɨ Pol ake Banaba God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonda onggɨt Derbe taunɨnd. Sɨ ɨngkenaemb jogjog rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokato, dɨde ket b'auyaena rɨga aukɨto. Seg ton ket ɨtendonda Listra taun wa ɨ Ikoniyon taun wa ɨ dɨde ket Antiyok taun wa.