Search form

Ɨtaikena Peba 14:22

22Ɨ re ton ɨtendonda onggɨt taun nata, ton ket b'auyaena rɨga danda kɨma yɨt omnena teyinonda wɨngawɨnga ke onyitam, dɨde kwa ugowa teyinonda da, “Wɨn b'obogɨl gar ke utkunda kɨma wɨmena tuwenyɨt! Ɨ kwa rada wɨn singi im God ma pumb tungg wa b'ɨgaram, wɨn b'ogla jogjog negɨr kɨma b'ɨdgotnena takatenindam.”