Search form

Ɨtaikena Peba 14:23

23Ɨ kwa Pol ake Banaba yɨpayɨpa sosi wɨngɨrɨnd wɨko wɨp amneninonda towanɨm elda obagɨkam. Ɨ re ket ton elda abagɨkto, Pol ake Banaba owou uwabɨka wɨn okatena kɨma yɨr opmitenonda, dɨde ket elda rɨga aramiteninonda Yonggyamɨm yɨmɨnd. Ɨ ton ket nony b'ɨjawa yoramitonda Yonggyamɨm pɨlɨnd ten yɨr ɨpkam.