Search form

Ɨtaikena Peba 14:26

26Ɨ ton ket gɨga yokatonda Ataleiya taun ke dɨde ekonda de Antiyok taun wa. Ɨtemb jɨ taun rɨkɨnd re b'auyaena rɨgap ten aramito Godɨmna wurarɨm pɨlɨnd ten yɨm okawam, dɨde etmɨkito onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam nɨnda kantri wɨngɨrɨnd. Ɨ ket Pol ake Banaba kea towaina wɨko rɨrɨrkɨp seg yomnonda, dɨde ket ɨtendonda onggɨt Antiyok taun wa.