Search form

Ɨtaikena Peba 14:27

27Ɨ re ton opendonda Antiyok taun wa, sosi yɨpand b'eomkurto. Ɨ ton ket wumɨr amneninonda komkesa gasa rɨna re God ton kɨma wɨko omnɨka eyeninonj, dɨde Ton kwa rɨja na re nya epangendawonj Tina obagɨki kesa rɨga wa Yesund gar ke okatam.