Search form

Ɨtaikena Peba 14:3

3Sɨ onggɨt penaemb Pol ake Banaba pɨnjog wɨmena yokatenonda demb de onggɨt taunɨnd. Ɨ onggɨt bebɨg wɨnɨnd, ton ket moga kesa Yonggyam Yesumna wurar yɨtkak danda kɨma pɨtapɨta amneninonda yɨtkak ɨmɨnjog ke okatam. Sɨ towaina yɨtkak pɨtapɨta omnena wɨngɨrɨnd, Yonggyam daka kea agoninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko towaina yɨm ke aukam.