Search form

Ɨtaikena Peba 14:5

5Ɨ nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga ɨ nɨnda Ju rɨgap nɨnda towaina wɨp iyoi rɨga kɨma yɨpand gɨlgɨl yɨsamko Pol ake Banaba ɨngar kɨma negɨr omnɨkam dɨde gɨmokɨp ke ɨdrɨkam uj tama na.