Search form

Ɨtaikena Peba 14:6

6Ɨ re Pol ake Banaba wumɨr yokatonda onggɨtyam towaina ɨsamki yɨt, ton ket b'ɨkenonda, dɨde ekenonda nɨmog taun, Listra dɨde Derbe wa Likaoniya eriya wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde kwa nɨnda wuswus tungg nata.