Search form

Ɨtaikena Peba 14:8

Pol ake Banaba Towaina Menon Listra Taun wa dɨde Derbe Taun wa

8Ɨ yɨpa wɨnɨnd, re Pol ake Banaba God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta yomnenonda Listra taunɨnd, yɨpa gomgom rɨga omiti yɨbnonj. Ton ɨja na ukendonj ti mogɨm kom bora ke, sɨ ton re makwa naskand menon yokatenonj tina pɨs ke.