Search form

Ɨtaikena Peba 14:9

9Ɨ re Pol God ma yɨt apureninonj, ton kea Polɨnd yɨt yutkundenonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Pol ket dɨmdɨm yɨr ɨsokonj ti pɨlwa, ton kea tin yongwatonj da ti ɨta gar ke utkunda kopa ke b'ogɨl okatam.