Search form

Ɨtaikena Peba 15:1

Yerusalem Sosi B'eoma

1Ɨ nɨnda rɨga Yuda eriya ke tuwonj Antiyok wa, ɨ ket gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar auyaento da, “Ra wɨn maka ra Mosemna oramiti God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle tamnɨkindam, wɨn makwa rɨrɨr im yɨrkokar okatam.”