Search form

Ɨtaikena Peba 15:10

10Men wumɨr im da mera b'uwar dɨde men ma rɨrɨr na yɨmta undokam komkesa gog yɨt, nokɨp bebɨgjog na aukɨto. Ajɨ wɨn singi ainindam onggɨtyam bebɨgjog gasa oramitam God ma obagɨki kesa b'auyaena rɨga wa pɨlɨnd. Sɨ yu nangga paim wɨn Godɨnd odede nenegɨr nya ke otonkena yiyenya?