Search form

Ɨtaikena Peba 15:11

11Goro men odede ramninum. Mop nokɨp men ɨmɨnjog ke yokasu da meda Yonggyam Yesumna wurar kae yɨrkokar yokatenyu odede yɨpa wɨp nya ke toda re dɨde.”