Search form

Ɨtaikena Peba 15:12

12Ɨ re komkesa rɨga utkundo onggɨtyam Petromna opurena, ton mumakesa na aukɨto. Ɨ onggɨt wɨnɨnd Pol ake Banaba yɨt apureninonda komkesa onggɨtyam yɨtkak rɨna re God ten engaenenonj dɨde ket amnɨkeninonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Ɨ ton ket mumakesa towaina yɨt nena utkundeno.