Search form

Ɨtaikena Peba 15:14

14Ɨ Simeon Petro kea pɨta yomnonj odede da God re kea naska nɨnda rɨga akasinonj Tina obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd Tina nyɨ kɨma ogenayam.