Search form

Ɨtaikena Peba 15:16-17

16-17‘Sɨ ɨja emb jɨ Yonggyam yindeny yet ra onggɨtyam gasa tamnɨkiny dem.

Ra ket Dawidɨmna kantri tosmulis dem,

sɨ onggɨt kak kaemb Kon tɨtenjɨn dem,

ɨ Kon ket ɨta b'usaya tina osmuliti kantri orangen dem,

ɨ Kon kwa ket tangapinyɨn dem negɨr auki gasa onggɨt kantri wɨngɨrɨnd.

Ɨ Kon ɨta onggɨt kantrind onyisɨn dem.

Nokɨm da ɨdenat Ju rɨga wɨngɨrɨnd ɨrari komb rɨga dɨde komkesa God ma obagɨki kesa rɨga yena ra Koina nyɨ kɨma tagenairanj,

ton opima Yonggyamɨnd oraka iyenyi dem.’

18Ɨ Yonggyam re kea naskajog get kena wumɨr aukonj onggɨtyam gasa gatab.