Search form

Ɨtaikena Peba 15:19

19Sɨ God kea odede yindonj Tina obagɨki kesa rɨga gatab. Sɨ onggɨt paemb kon kikitum ɨdoka yɨt nitinjɨn da men ma ɨta ket bebɨg oramitenyu God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlɨnd yepiya re engkɨto Godɨm pɨlwa.