Search form

Ɨtaikena Peba 15:2

2Ɨ Pol ake Banaba maka yɨmjatenonda onggɨtyam towaina ouyaena gatab. Sɨ ton ket yɨt b'ugwatento onggɨt rɨga kɨma. Sɨ sosit ket singi yoramitonj rɨga ɨtmɨkitam Yerusalem sosi wa, nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam yɨt b'ugwatena gatab b'obogɨl ongonjenyi dem ɨtmɨkitijog rɨga dɨde elda rɨga kɨma. Sɨ onggɨt penaemb ton abagɨkto Pol ɨ Banaba ɨ dɨde nɨnda rɨga towa pɨlwa ɨtmɨkitam.