Search form

Ɨtaikena Peba 15:20

20Sɨ goro odede ramninum. Ajɨ men b'ogla peba ɨrɨku dɨde ɨtmɨkisu towa pɨlwa da, ‘Goro kɨlkɨl gasa tawamina rɨnsim re b'anygɨnena god aidolɨm pɨlɨnd sɨ omnɨki wekeny. Ɨ goro tamnɨkinam negɨr b'iyena mɨle. Ɨ goro tangina kai etouki b'angga. Ɨ dɨde goro kus tanaikindam.’