Search form

Ɨtaikena Peba 15:22

God ma Obagɨki kesa Rɨga wa pɨlwa Wumɨrwumɨr Yɨt Peba

22Onggɨt kak ke ket, ɨtmɨkitijog rɨga dɨde elda rɨgap yɨpand kupka Yerusalem sosi kɨma yɨmjato ɨtmɨkitam towainajog rɨga Antiyok taun wa Pol ake Banaba kɨma. Ɨ ton ket abagendo Yudas yena re kwa nyɨ yogenayo da Barsaba dɨde Sila. Ton re wɨp iyoi rɨga na ebnonda Yerusalem sosind gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd.