Search form

Ɨtaikena Peba 15:23

23Ɨ ton ket peba yɨrɨko, dɨde ket towa peba akauto. Ɨja naemb jɨ ton onggɨt peband yɨtkak erɨkto.

“Sɨn re wa nany dɨde yɨngganwar im. Ɨ sɨn, ɨtmɨkitijog rɨga dɨde elda rɨga, simesime wen amnindam God ma obagɨki kesa sowa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re wekeny Antiyok taunɨnd ɨ Siriya eriyand ɨ dɨde Kilikiya eriyand.