Search form

Ɨtaikena Peba 15:24

24Sɨn ke utkundonda odede da sowa pɨlke nɨnda rɨga ke wuwenonj wa pɨlwa, dɨde yɨtkak opurena eyento. Sɨ ɨngkenaemb wɨn gar bebɨg akatentondam dɨde nonysɨpsɨp aukɨtondam. Ajɨ ma sɨnpiya ten engautondam wanɨm yɨt opurenam. Sɨ onggɨtyam towaina yɨtkak re ma sowaina ɨtmɨkiti im.