Search form

Ɨtaikena Peba 15:25

25Sɨ onggɨt paemb sɨn yɨpand nony menamena kɨma yɨmjatonda obagɨkam nɨnda rɨga dɨde ɨtmɨkitam wa pɨlwa yɨpand sowaina ukoi singi iyeni rɨga Banaba ake Pol ton kɨma.