Search form

Ɨtaikena Peba 15:27

27Sɨ sɨn onggɨt paemb etmɨkisu Yudas ake Sila. Ɨ ton kwa opima wanɨm wumɨrwumɨr yɨt pɨtapɨta tamneninya onggɨtyam gatab rɨna re sɨn yɨmjatenonda.