Search form

Ɨtaikena Peba 15:28

28Yɨnayɨna Wɨngawɨngat sɨn wumɨr nomninonj, dɨde sɨn yɨmjatenonda odedemb da sɨn ma ɨta bebɨg oramisu wanɨm, ajɨ ɨnsima yɨtkak aramkindam rɨnsim re wanɨm rɨrɨrjog im.