Search form

Ɨtaikena Peba 15:29

29Sɨ wɨn goro kɨlkɨl gasa tawamina rɨnsim re b'anygɨnena god aidolɨm pɨlɨnd sɨ omnɨki wekeny! Ɨ goro kus tanaikindam! Ɨ goro tangina kai etouki b'angga! Ɨ dɨde goro tamnɨkinam negɨr b'iyena mɨle! Ra wɨn onggɨtyam b'ingawa mɨle b'obogɨl owama teyenindam, opimemb re b'ogɨl mɨle im taukanj wanɨm. Wɨn seo kɨma tekenyɨt Godɨm wɨpɨnd! Wɨdaembo!”