Search form

Ɨtaikena Peba 15:32

32Ɨ Yudas ake Sila re daka bageyam na ebnonda. Sɨ ton jogjog yɨt ke ugoeneninonda gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar, dɨde towaina gar ke utkunda danda amnɨkeninonda.