Search form

Ɨtaikena Peba 15:33

33Ɨ Yudas ake Sila nɨnda bibɨr kɨma na ebnonda Antiyok taunɨnd. Seg ket Antiyok sosi gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp yɨpa diyamdiyam yomnɨko towanɨm, dɨde ten wɨdaemb yɨt amneno. Seg ton ket yiwatonda Yerusalem taun wa towa pɨlwa yepiya re ten etmɨkito.