Search form

Ɨtaikena Peba 15:35

35Ɨ Pol ake Banaba omanda ebnonda Antiyok taunɨnd, ɨ ton ket jogjog rɨga kɨma Yonggyamɨmna yɨtkak ouyaena eyeninonda dɨde pɨtapɨta omnena eyeninonda.