Search form

Ɨtaikena Peba 15:36

Pol ake Banaba Wetaweta Awonda

36Ɨ nɨnda bibɨr kak ke, Pol Banaband yomnonj da, “Men b'ogla kwa tɨtenjya dɨde odarena teyeninya gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar komkesa taun nata rɨkɨnd re men Yonggyamɨmna yɨtkak pɨtapɨta omnena yiyenonda. Sɨ men b'ogla yɨr ongong reyenina rɨngmim ton wɨmena wuweny.”