Search form

Ɨtaikena Peba 15:38

38Ajɨ Pol maka nony rɨrɨr awonj tin iyoyɨm ton kɨma, mop nokɨp naskand Yoan kemb towanɨm yɨm b'akawa pɨpmet yɨraronj Pampiliyand, dɨde maike ton kɨma yɨpand yikenonj onggɨtyam God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt iyena wɨkom.