Search form

Ɨtaikena Peba 15:4

4Ɨ re ton opento Yerusalem taun wa, Yerusalem sosi ɨ ɨtmɨkitijog rɨga ɨ dɨde elda rɨgap kea ten simesime amnɨto. Seg ton ket ten wumɨr amnento komkesa gasa rɨna re God ton kɨma wɨko omnɨka eyeninonj.