Search form

Ɨtaikena Peba 15:40

40Ɨ Pol yobagendonj Siland yɨpand menonɨm ton kɨma. Ɨ ket gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp ten aramito Yonggyamɨmna wurarɨm pɨlɨnd ten wang iyoyɨm. Seg ket ton Antiyok ke yiwatonda.