Search form

Ɨtaikena Peba 15:5

5Ajɨ nɨnda gar ke utkunda Ju rɨgap yepiya re wekenonj Parisai rɨga bobo wɨngɨrɨnd, owɨnkɨto, dɨde endento da, “Men b'ogla onggɨtyam God ma obagɨki kesa rɨga tengaindam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle omnɨkam, dɨde kwa b'ogla towa pɨlwa b'ingawa yɨt taramkindam Mosemna gog yɨt yɨmta undokam.”