Search form

Ɨtaikena Peba 15:7

7Ɨ ton ket onggɨt gatab pɨnjog na yɨt yɨgleneno. Seg ket Petro utnyitonj dɨde ket ten amninonj da, “Kor nany dɨde yɨngganwar! Wɨn ke wumɨr aukɨtondam da sosi otomapu ke Godɨt ken nobagendonj wa wɨngɨrɨnd Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam Tina obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Ɨ re kon God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt opurena yiyenond, ton kea ken nutkundeno, dɨde ket Yesund gar ke utkunda ke yokato.