Search form

Ɨtaikena Peba 15:8

8Ɨ kwa God re wumɨrjog e yɨbɨm komkesa rɨgaina gar. Ton kea towaina gar ke utkunda emjasinonj, dɨde ten ɨmɨnjog amninonj da ton re Tinajog rɨga im men re dɨde. Sɨ onggɨt penaemb Ton Yɨnayɨna Wɨngawɨnga towa akainonj odede yɨpa wɨp ɨt re mera pɨlwa re dɨde.