Search form

Ɨtaikena Peba 15:9

9Ɨ dɨde kwa, re ton Yesund gar ke utkunda ke yokato, ɨngkenaemb God towaina gar kɨlkɨp kesa amninonj mera pɨlɨnd re dɨde. Sɨ Ton makwa bu b'iyena mɨle yomnɨkonj mera pɨlɨnd dɨde towa pɨlɨnd.