Search form

Ɨtaikena Peba 16:10

10Ɨ tina liyalliyal gasa yɨr ongi kak ke ket, sɨn yɨmjatonda da Godɨt sɨn ara nemokiny Tina b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam Makedoniya rɨga wa pɨlwa. Sɨ onggɨt penaemb sɨn odenja ket nya oraka eyentondam iwatam de Makedoniya eriya wa.