Search form

Ɨtaikena Peba 16:16

Pol ake Sila Sɨbɨbmet wa Aramito

16Ɨ yɨpa wɨnɨnd re sɨn wuwond yɨr opmita pɨpmet wa, sɨn kea yɨpa negɨr wɨngawɨnga ke okati wɨko ngɨmngai wowaskitonda. Sɨ ɨtomb wɨko ngɨmngai re negɨr wɨngawɨnga ma danda kena opurena eyenawainonj rɨga wa warɨm aukam wɨgawɨga gasa gatab. Sɨ jogjog rɨga wulkɨp kɨma wuwenonj ti pɨlwa towaina wɨgawɨga gasa wumɨr okatam. Sɨ ɨngkenaemb ti yonggyamwarɨp ukoi wulkɨp imda eyenento.