Search form

Ɨtaikena Peba 16:17

17Ɨ onggɨt ngɨmngayɨt ket Pol dɨde sɨn yɨmta nundokinonj, dɨde b'okta ara kɨma windenonj da, “Opimemb rɨga re pumbjog Godɨmna wɨko rɨga im. Ton yɨrkokar okatam nya e pɨtapɨta omnena yiyenyi wa pɨlwa.”